Logo

Aktuality

Špeciálna výstava TD

Lesné, 28.06.2020

Špeciálna výstava TD

Výcvikový deň

Lesné, 27.06.2020

Výcvikový deň, Lesné

Klubové farbiarske skúšky duričov , Lesné, 30.05.2020

Oznámenie v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Vážení chovatelia!

Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými ľuďmi.

V tomto vážnom čase však nestačia iba opatrenia vlády.  Pandémia COVID – 19  vyžaduje zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.

Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu COVID – 19 však  výrazne ovplyvňuje nielen náš každodenný život ale aj naše aktivity týkajúce sa nášho koníčka  – kynológie. Nariadenia vlády sa dotkli aj našich akcií.  Rušia sa všetky kynologické akcie či už na medzinárodnej, národnej ale i klubovej úrovni.

Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zložitou situáciou a vyzýva všetkých majiteľov psov, chovateľov aby pri všetkých týchto zmenách nášho života nezabúdali na svojich zverencov. Mali by sme pri všetkých našich plánoch brať do úvahy aj problémy, ktoré môže táto situácia spôsobiť nám, našim štvornohým priateľom, ale aj našim ďalším chovateľským zámerom.

Vyzývame všetkých chovateľov, aby pri plánovaní odchovov brali do úvahy vážnosť súčasnej situácie. Súčasné obmedzenia dopravy a pohybu výrazne obmedzujú možnosti predaja a distribúcie šteniat ale i dospelých psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia súvisiace so zabránením šírenia COVID – 19 budú trvať. Nevieme ešte, aké veľké budú ekonomické dopady súčasnej situácie. Berte prosím ohľad na túto situáciu pri plánovaní Vašich chovateľských zámerov.  Vyvarujte sa problémov súvisiacich s umiestňovaním šteniat u nových majiteľov a problémov s neumiestnenými šteňatami.

Prezídium SKJ praje všetkým našim členom veľa zdravia a veľa optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.

Prezídium SKJ

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Dovoľte , aby sme Vás oslovili aj tento rok a poukázali na možnosť darovania 2% zo zaplatenej dane  v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v prospech

Klubu chovateľov tatranských duričov.

Darovaním časti dane máte jedinečnú možnosť podporiť náš klub . Všetky takto získané prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi a pomôžu napredovaniu klubu na ceste k uznaniu plemena tatranský durič FCI.

Zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí v predchádzajúcich obdobiach venovali 2% z daní pre náš klub.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme veľa kynologických úspechov.

 

Prezídium KCHTD

 

>> Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov nájdete tu. <<

Putovný pohár tatranských duričov 2019

>>Fotografie z podujatia<<

Výcvikový deň

Klub chovateľov tatranských duričov, regionálna oblasť Zvolen,  Vás srdečne pozýva na výcvikový deň, ktorý sa uskutoční dňa 24.11.2019 v Kráľovej pri Zvolene. Výcvikový deň bude zameraný na výcvik a prípravu psa pred skúškami duričov. Zraz účastníkov o 8.00 – Lunterov ranč .

Každý účastník si bude môcť preskúšať psa na umelo položenej nepofarbenej stope diviaka a odvahu psa v diviačom oplôtku. Zároveň pri týchto disciplínach bude prezentovaný vodičom skúšobný poriadok , ako ho správne využívať v praxi.

Vodič psa musí mať farbiarsky remeň a obojok . Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom alebo vodičom ,majiteľom psa ,alebo za škody ktoré vzniknú poranením , uhynutím alebo stratou psa počas výcvikového dňa Zmena programu vyhradená usporiadateľom.

V prípade záujmu o účasť na výcvikovom dni  sa hlásiť u p. Vladimíra Luntera, č.t. +421 905 304 774, email: posta@lunterovranc.sk.

PLATBA ČLENSKÉHO NA ROK 2019

Vážení priatelia, členovia KCHTD,

 

dovoľujeme si vám pripomenúť, že v zmysle stanov Klubu chovateľov tatranských duričov je členský príspevok  na kalendárny rok  splatný najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. Prosíme všetkých, ktorí  v tomto termíne nezaplatili, aby uhradili členský príspevok za rok 2019, prípadne za predchádzajúce roky v termíne do 31.12.2019

Členské  KCHTD – 10,-  EUR

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

KLUB CHOVATEĽOV TATRANSKÝCH DURIČOV

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK49 0900 0000 0050 4807 9814

BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: príslušný rok, za ktorý sa uhrádza členské

Do správy uveďte : členské – meno a priezvisko

 

Členovia, ktorí nemajú uhradený príspevok nemajú nárok na zľavy na klubových podujatiach. Nezaplatením členského v stanovenom termíne bude členstvo v klube prerušené (vzniká povinnosť uhradiť administratívny poplatok 3.- €,  alebo povinnosť uzavrieť zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov chovných jedincov, ktorí nie sú členmi KCHTD a bude sa na neho pozerať pri poplatkoch ako na nečlena KCHTD)

Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                                   Prezídium KCHTD.

Pohár prezidenta KCHTD

>>>Fotografie z podujatia<<<

UPOZORNENIE !!!

 

Z dôvodu veterinárnych karanténnych opatrení AMO sa menia miesta a termíny plánovaných akcií KCHTD  na rok 2019 takto:

 

Karpatský pohár tatranských duričov (KPTD)

termín:  05.10.2019

miesto: Šarišská Poruba

 

Pohár prezidenta Klubu chovateľov tatranských duričov (PPKCHTD)

termín : 19.10.2019

miesto: Giraltovce

 

Podľa nariadenia Štátnej  veterinárnej a potravinovej  správy SR jedince, ktoré sa zúčastnia jednotlivých skúšok nesmú pochádzať z oblasti s výskytom Afrického moru ošípaných (AMO) a z vysokorizikovej oblasti AMO u diviakov, ako aj jedince, ktoré sa v posledných 30 dňoch zúčastnili poľovačiek, súťaži a pod. v rizikových okresoch.